Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FISHING ADVENTURE BV
Gedeponeerd bij de KVK onder nummer 56679874

ALLGEMEINES:
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten traf Fishing Adventure BV (hierna te noemen: Angelabenteuer) en op het betreden en het verblijf op of rondom de Zandwinplas

BOEKING:
- Angelabenteuer neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.
- Een boeking is pas definitief nadat een boeking per E-Mail-Tür Fishing Adventure onvoorwaardelijk aan U is bevestigd én het volledig voor de boeking verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling door Fishing Adventure van U is ontvangen.
- Bij boeking dient U direct tenminste 60% van het totale met de boeking gemoeide bedrag te betalen aan Fishing Adventure Türüberholung op het bankrekeningnummer van Fishing Adventure. De overige 40% dient uiterlijk 14 dagen voor het begin van Uw verblijf aan Fishing Adventure te hebben betaald Türüberholung op het bankrekeningnummer van Fishing Adventure. Indien Angelabenteuer het resterende bedrag niet uiterlijk 14 dagen voor Uw reservering heeft ontvangen, vervalt Uw reservering zonder recht op teruggave van Schilf Tür U betaalde bedragen.
- Fishing Adventure Behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een boeking geheel von gedeeltelijk te wachsen, te annuleren von te wijzigen, ook nadat een boeking aanvankelijk is aanvaard en / of de boeking volledig is / of een aanvang met het verblijf is gemaakt.
- Bij gehele von gedeeltelijke wehren von annulering van Uw boeking Tür Angeln Abenteuer zal Angeln Abenteuer het daarop betrekking hebbende en Tür haar bij vooruitbetaling ontvangen bedrag aan U terugbetalen. - Bij gehele von gedeeltelijke wijziging van Uw boeking door Angelabenteuer zal Angelabenteuer het daarop betrekking hebbende en door haar bij vooruitbetaling ontvangen bedrag aan U terugbetalen als U binnen 7 dagen nadat vorenbedoelde wijziging per e-mail aan E-Mail Fishing Adventure heeft laten weten niet in te stemmen met de wijziging. Het vorenbedoelde bedrag zal binnen 7 dagen na Uw mededeling aan Angelabenteuer naar U worden overgemaakt.
- Als U een boeking annuleert binnen 7 dagen na de boeking heeft U recht op volledige terugbetaling van het Tür U betaalde bedrag. De annulering dient per E-Mail von schriftelijk te geschieden.
- Als U een boeking annuleert na 7 dagen na de boeking von als U Uw verblijf voortijdig von tussentijds afbreekt vindt er geen restitutie van het Tür U betaalde bedrag plaats.
- Vóórafgaand aan Uw verblijf, ontvangt U van Fishing Adventure een reserveringsovereenkomst traf hierin de boekingsvoorwaarden, alsmede een exemplaar van het daarbij behorende huishoudelijk reglement. Op deze reserveringsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. U dient zich strikt te houden aan alle regels genoemd in deze documenten. Bij aankomst dienen alle vissers een exemplaar van het reglement te ondertekenen voor akkoord. Die Überschreitung des Angelabenteuers ist ein Angelabenteuer, bei dem es darum geht, die Verfügbarkeit zu verbessern, und die Anzahl der Fersen zu erhöhen, um die Kosten zu senken.

PREIS:
- De prijzen in Broschüren auf der eigenen Website van Fishing Adventure zijn niet bindend. Das Angelabenteuer ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie in der Lage sind, die Brengen zu reken, und Sie können es tun, wenn Sie es tun. Bij boeking wordt U in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging / factuur vermelde prijs ist bindend. Van eventuele prijskortingen en / of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging / factuur door Fishing Adventure is verzonden.
- De prijzen van Fishing Adventure zijn exklusive reserveringskosten, omzetbelasting, toeristenbelasting en andere heffingen van overheidswege.

TIJDSTIP VAN AANKOMST EN VERTREK:
- U mag de Plas enkel betreden en daar verblijven volgens de boeking in de periode gehört tussen de tijdstippen van aankomst en van vertrek zoals beschreven in Uw reserveringsovereenkomst. U mag de Plas eerst betreden nadat U zich eerst heeft kaufen bij de receptie van Fishing Adventure en aan U toestemming is gegeven voor het betreden van de Plas.
- Het aantal personen dat toegang heeft tot de Plas is maximaal het aantal personen dat vermeld staat op Uw reserveringsovereenkomst. Het is U niet toegestaan ​​om bezoek van personen die niet staan ​​vermeld op de reserveringsovereenkomst op de Plas te ontvangen.
- Op eerste verzoek moeten alle personen genoemd op de reserveringsovereenkomst een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen aan medewerkers van Fishing Adventure.

BORG:
- Bij aankomst dient U het borgbedrag genoemd op de reserveringsovereenkomst contant von via de pin aan Fishing Adventure te voldoen. Als U tijdens Uw verblijf schade von kosten veroorzaakt jegens Angelabenteuer von als U de visstek niet schoon en korrekt heeft achtergelaten bij . Als het bedrag aan schade en kosten groter is dan het betaalde borgbedrag dan dient U het verschil onmiddellijk te betalen aan Fishing Adventure.

VERBLIJF:
- Na ontvangst van volledige betaling en definitieve acceptatie van Uw boeking Tür Angeln Abenteuer, heeft U recht op het gebruik van de Tür U geboekte visstek op von rondom de Plas tijdens de Tür U geboekte Periode. Verder heeft U tijdens de door U geboekte periode toegang tot de (centrale) easiteiten behorende bij de Plas. U heeft geen recht op toegang von recht op gebruik op andere delen von anderen visstekken op von rondom de Plas. Buiten de geboekte periode heeft U geen recht op toegang tot de Plas.
- Instructies van medewerkers van Fishing Adventure dient te allen tijde direct te worden opgevolgd.
- U dient de visstek te gebruiken overeenkomstig het gestelde in het huishoudelijk reglement dat U heeft ontvangen met de reserveringsovereenkomst.
- U dient Uw visstek tijdens Uw verblijf schoon te houden. U mag de visstek von anderen goederen van Fishing Adventure op von rondom de Plas niet beschadigen von daaraan wijzigingen aan te brengen. Afval dient U onmiddellijk in de op von bij de visstek aanwezige vuilnisbakken te deponeren. Bij vertrek dient U Uw visstek schoon achter te laten in de staat waarin U die heeft aangetroffen bij aankomst. Afval dat U meeneemt van de visstek kunt U deponeren in de vuilniscontainer die bij de (centrale) easiteiten staat.
- Het is U niet toegestaan ​​om handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling von beschadiging van de natuur en / von andermans eigendommen von tot hinder voor andere.
- Het is niet toegestaan ​​om in de Plas te zwemmen von daarop traf zelf meegebrachte bootjes, vlotten von anderen materialen te varen en drijven.
- Het is niet toegestaan ​​om (huis) dieren mee te nemen op de vissershutten. Op de oeverstekken zijn (huis) dieren wel toegestaan, maar enkel aangelijnd. Agressieve honden dient een muilkorf te dragen.
- Angelabenteuer, die sich für die Eröffnung und die Eröffnung des Zentrums eignen, um die Möglichkeit zu bieten, sich auf dem Laufenden zu halten.
- Angelabenteuer, die sich für Angelabenteuer eignen, z. B. Sturm, Onweer, Sneeuw en Hagel, Vrieskou, Hittegolf ed), Een en ander ter Diskretionaire Beoordeling van Fishing Adventure, de Plas tijdelijk te slen de Plas te verwijderen en U de toegang tot de Plas te ontzeggen zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.
- Fishing Adventure maakt U er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens Uw verblijf (onderhouds) werkzaamheden op von rondom de Plas worden uitgevoerd zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.

BEZOEKERS:
- Indien U de Plas wird bezoeken zonder dat U een visstek heeft geboekt, dient U zich vooraf aan te gemeld op de website van Fishing Adventure von vooraf telefonisch Kontakt op te nemen met Fishing Adventure om te vragen von dit mogelijk is. Hiervoor wurde dagtarieven berekend.

STAAT VAN HET EIGENDOM:
- Angelabenteuer kontroleert das Terrein, das Visstekken, das Material und die Faciliteiten Regelmatig. Indien U toch afwijkingen van de beschrijving en / of schade constateert dan dient U dit direct te Berichterstattung aan een medewerker van Fishing Adventure. De klachten / problemen zullen dan zsm worden opgelost door Fishing Adventure. Klachten / problemen die niet tijdens Uw verblijf zijn nehmen, zullen niet in behandeling worden genomen en niet worden aanvaard.
- Fishing Adventure doet haar best voor een goede visstand in de Plas, maar kan en zal nooit een goede visvangst garanderen von daar anderszins voor in staan.
- De gevangen vis dient onmiddellijk na vangst onbeschadigd in de Plas te worden teruggezet.

DATENSCHUTZ:
- Für weitere Informationen über Hacke Fishing Adventure traf Uw persoonsgegevens en privacy omgaat, verwijst Fishing Adventure naar haar privacyverklaring op haar website. Foto's die U aan Angelabenteuer heeft gestuurd mogen Tür Angelabenteuer onbeperkt gebruikt en gepubliceerd wurden.

ÜBERMACHT:
- Übermacht van de zijde van Angelabenteuer bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel von gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk sturm, onweer, sneeuw en hagel, vrieskou, hittegolf ed) en andere storingen von gebeurtenissen, werkzaamheden op von rond de Plas door de eigenaar.

AANSPRAKELIJKHEID:
- Betreden van de Plas ist volledig op eigen risico. U vist op eigen risico en U gebogen persoonlijk aansprakelijk voor Uw handelingen.
- Iedere aansprakelijkheid voor diefstal, vernieling, beschadiging, vermissing, lichamelijk letsel, ongevallen, overlijden usw., voor het niet beschikbaar zijn van de visstek, (centrale) Faciliteiten von anderen zaken von op welke grond ook van Fishing Adventure, haar medewerkers, alsmede de eigenaar van de Plas, ist volledig uitgesloten. Als Fishing Adventure, haar directie en medewerkers, alsmede de eigenaar van de Plas om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk gehouden zou (den) kunnen worden voor enige schade dan is hun aansprakelijkheid beperkt tot alleen de directe schade en tot maximaal 3 keer het bedrag van de Interessende boeking, maar nimmer tot meer dan € 5.000, -.
- U en de andere personen genoemd in de voor U geldende reserveringsovereenkomst, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en / of schade die voor Fishing Adventure en / of voor enige derde ontstaat als direkt von indirektem gevolg van Uw en / von hun verblijf, ongeacht von dit werd veroorzaakt Tür handelen von nalaten van Uzelf von van derden die zich Tür Uw toedoen op de Plas bevinden alsmede voor alle schade die veroorzaakt ist Tür een dier en / von zaak die U en / von één von meer van alle voorschrift personen onder zich hebben .
- Fishing Adventure-Berater U om zelf een goede Annulerings-, aansprakelijkheids-, diefstal- enisverzekering af te sluiten.

STREITFÄLLE:
- Op de boeking en het verblijf op von Rondom de Plas ist Nederlands recht van toepassing.

NACH OBEN