Allgemeine Geschäftsbedingungen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FISHING ADVENTURE BV

Geliefert von KVK unter der Nummer 56679874 ALGEMEEN:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op all overeenkomsten met Fishing Adventure BV (hierna te noemen: Fishing Adventure) en op het betreden en het verblijf op of rondom de Zandwinplas Rutbekerveld en omliggende gronden (hierna gezamenlijk te noemen: de „Plas“).

BÖKING: 

Fishing Adventure neemt alleen boekingen in behandeling van persons vanaf 18 jaar.

 • Een boeking is pas definitief nadat een boeking per e-mail from Fishing Adventure onvoorwaardelijk aan U is bevestigd én het fulldig voor de boeking verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling door Fishing Adventure van U is ontvangen.
 • Bij boeking dient U direct tenminste 60% van het totale met de boeking gemoeide bedrag te betalen aan Fishing Adventure door overmaking on the bankrekening number of Fishing Adventure. De overige 40% dient am 14. Tag für den Anfang von Uw verblijf aan Fishing Adventure, um das Overmaking auf der Bankkontonummer von Fishing Adventure zu beginnen. Indien Fishing Adventure het resterende bedrag niet uiterlijk 14 dagen voor Uw reservering heeft ontvangen, vervalt Uw reservering zonder recht op teruggave van reeds door U betaalde bedragen.
 • Fishing Adventure bedeutet, dass es recht ist, von allen tijde zonder opgaaf van redenen een boeking geheel of gedeeltelijk te weigeren, te annuleren of te wijzigen, ook nadat een boeking aanvankelijk is aanvaard en/of de boeking volledig is betaald en/of een aanvang met het verblijf ist gemaakt. – Bij gehele of gedeeltelijke weigering of annulering van Uw boeking door Fishing Adventure zal Fishing Adventure het daarop betrekking hebbende en door haar bij vooruitbetaling ontvangen bedrag aan U terugbetalen. –
 • Bij gehele of gedeeltelijke wijziging van Uw boeking door Fishing Adventure zal Fishing Adventure het daarop betrekking hebbende en door haar bij vooruitbetaling ontvangen bedrag aan U terugbetalen as U binnen 7 dagen nadat vorenbedoelde wijziging per e-mail aan U is meegedeeld per e-mail aan Fishing Adventure heeft laten weten niet in te stemmen met de wijziging. Het vorbestellte Bettdecke zal binnen 7 Tage, an denen Sie ein Angelabenteuer lernen, das Sie übertrieben haben.
 • Als U een boeking annuleert binnen 7 dagen na de boeking heeft U recht op volle terugbetaling van het door U betaalde bedrag. De annulering dient per email of schriftelijk te geschieden. 
 • Als Ihre Buchung innerhalb von 7 Tagen annulliert wurde, nachdem Sie Ihr Konto vor der Bestellung abgeschlossen haben, erhalten Sie keine Rückerstattung für die von Ihnen benötigte Gebühr.
 • Vóórafgaand aan Uw verblijf, ontvangt U van Fishing Adventure een reserveringsovereenkomst met herein de boekingsvoorwaarden, alsmede een exemplaar van het daarbij behorende huishoudelijk reglement. Op deze reserveringsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. U dient zich strikt te houden aan alle regels genoemd in deze documenten. Bij aankomst dienen alle vissers een exemplaar van het reglement te ondertekenen voor akkoord. Overtreding van één of meer van vorenbedoelde regels geeft Fishing Adventure het recht om U te (laten) verwijderen van de Plas en kan dus Uw verwijdering van de Plas tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de boekingsom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

PREIS:

 • Die Preise in Broschüren und auf der eigenen Website von Fishing Adventure zijn niet bindend. Fishing Adventure behoudt zich het right voor de prijzen te wijzigen en/ of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van belastingen. Bij boeking wordt U in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/ factuur vermelde prijs is bindend. Van eventuele prijskortingen en/ of speciale aanbiedingen can geen gebruik meer has been gemaakt indien de bevestiging/factuur door Fishing Adventure is verzonden.
 • Der Preis für das Angelabenteuer ist exklusiv für Reservierungskosten, Kosten für die Seefahrt, die Seefahrt und andere Heffingen für Überschwemmungswege.

TIJDSTIP VAN AANKOMST EN VERTREK:

 • U mag de Plas enkel betreden en daar verblijven volgens de boeking in de periode gelegen tussen de tijdstippen van aankomst en van vertrek zoals beschreven in Uw reserveringsovereenkomst. U mag de Plas eerst betreden nadat U zich eerst heeft gemeld bij of Fishing Adventure en aan U toestemming is gegeven voor het betreden van de Plas.
 • Het aantal personen dat toegang heeft tot de Plas is maximaal het aantal personen dat vermeld staat op Uw reserveringsovereenkomst. Het is U niet toegestaan ​​om bezoek van personen die niet staan ​​vermeld op de reserveringsovereenkomst op de Plas te ontvangen.
 • Op eerste verzoek moeten all personen genoemd op de reserveringsovereenkomst een geldig identiteitsbewijs kunnen ton aan medeworkers van Fishing Adventure.

BORG

 • Bij aankomst dient U het borgbedrag genoemd op de reserveringsovereenkomst contant of via de pin aan Fishing Adventure te voldoen. Als U tijdens Uw verblijf schade of kosten veroorzaakt jegens Fishing Adventure of als U de visstek niet schoon en correct heeft achtergelaten bij Uw vertrek dan is Fishing Adventure gerechtigd vorenbedoelde schade en (schoonmaak)kosten bij U in rekening te brengen en te verrekenen met het borgbedrag . Als het bedrag aan schade en cost groter is dan het betaalde borgbedrag dan dient U het verschil onmiddellijk te betalen aan Fishing Adventure.

VERBLIJF

 • Na ontvangst van volledige betaling en definitieve Acceptatie of Uw boeking door Fishing Adventure, heeft U recht op het gebruik van de door U geboekte visstek op of rondom de Plastijdens de door U geboekte periode. Verder heeft U tijdens de door U geboekte period toegang tot de (centrale) faciliteiten behorende bij de Plas. U heeft geen recht op toegang of recht op gebruik op andere delen of andere visstekken op of rondom de Plas. Buiten de geboekte periode heeft U geen recht op toegang tot de Plas.
 • Die Anleitungen der Mitarbeiter von Fishing Adventure dienen zu jeder Zeit direkt zur Kenntnisnahme. 
 • Sie müssen die Reservierungsgebühr in Anspruch nehmen, indem Sie in der Geschäftsordnung festlegen, dass Sie sich auf die Reservierungspflicht verlassen müssen.
 • U dient Uw visstek tijdens Uw verblijf schoon te houden. U mag de visstek of other goederen van Fishing Adventure op of rondom de Plas niet beschadigen of daaraan wijzigingen aan te brengen. Afval dient U onmiddellijk in de op of bij de visstek aanwezige vuilnisbakken te deponeren. Bij vertrek dient U Uw visstek schoon achter te laten in de staat waarin U die heeft aangetroffen bij aankomst. Afval dat U meeneemt van de visstek kunt U deponeren in de vuilniscontainer die bij de (centrale) faciliteiten staat.
 • Het is U niet toegestaan ​​om handelingen te verrichten sterben zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot behind voor other. 
 • Het is niet toegestaan ​​om in de Plas te zwemmen of daarop met zelf meegebrachte bootjes, vlotten of andere materialen te varen en drijven. 
 • Het is niet toegestaan ​​om (huis)dieren mee te nemen op de vissershutten. Op de oeverstekken zijn (huis)dieren wel toegestaan, maar enkel aangelijnd. Agressieve honden dienen een muilkorf te dragen. 
 • Fishing Adventure bezieht sich auf das Recht auf Wijzigingen an den Brengen in der Öffnung und Öffnung der (zentralen) Einrichtungen, die von der Plaszone betroffen sind, da Sie recht hoch auf die Enge gehen. 
 • Fishing Adventure bezieht sich auf das Recht auf andere bijzondere omstandigheden von bij barre weeromstandigheden (zoals storm, onweer, sneeuw en hagel, vrieskou, hittegolf ed), sowie auf eine andere diskretionäre Beschreibung von Fishing Adventure, de Plastijdelijk te sluiten, U van de Plas te verwijderen en U de toegang tot de Plas te ontzeggen zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.
 • Fishing Adventure maakt U er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens Uw verblijf (onderhouds)werkzaamheden op of rondom de Plas has been uitgevoerd zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.

BEZOEKERS

 • Indien U de Plas wilt bezoeken zonder dat U een visstek heeft geboekt, dient U zich vooraf aan te report on de website van Fishing Adventure of vooraf telefonisch contact op te nemen met Fishing Adventure om te vragen of dit mogelijk is. Hiervoor geworden dagtarieven berekend.

STAAT VAN HET EIGENTUM

 • Fishing Adventure controleert het terrein, de visstekken, de materialen en de de faciliteiten regelmatig. Indien U toch afwijkingen van de beschrijving en/of schade constateert dan dient U dit direct te melden aan een medeworker van Fishing Adventure. Die klachten/Probleme zullen und zsm wurden von Fishing Adventure entfernt. Klachten/problemen die niet tijdens Uw verblijf zijn gemeld, zullen niet in behandeling worden genomen en niet worden aanvaard.
 • Fishing Adventure ist das Beste für einen guten Besuch in Plas, aber Sie können auch noch einen guten Besuch abstatten oder sich etwas anderes für den Aufenthalt in der Gegend sichern.
 • Der Grund hierfür ist, dass das Produkt vor Ort beschattet werden muss.

DATENSCHUTZ

 • Für mehr Informationen über das Hacke-Fishing-Abenteuer wurden Ihre persönlichen Daten und der Datenschutz auf Ihrer Website angezeigt. Fotos sterben U aan Fishing Adventure heeft gestuurd mogen door Fishing Adventure onbeperkt gebruikt en öffentlich gemacht worden.

KRAFT DER MEHRHEIT

 • Overmacht van de zijde van Fishing Adventure bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Fishing Adventure daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, barre weersomstandigheden (zoals storm , onweer, sneeuw en hagel, vrieskou, hittegolf ed) en andere storageen of gebeurtenissen, werkzaamheden op of rond de Plas door de eigenaar.

ANSPRAKELIJKHEID

 • Betreden van de Plas ist voll auf eigene Gefahr. U vist op eigen risico en U bent persoonlijk aansprakelijk voor Uw handelingen.
 • Iedere aansprakelijkheid voor diefstal, vernieling, beschadiging, vermissing, lichamelijk letsel, ongevallen, overlijden, etc., voor het niet beschikbaar zijn van de visstek, (centrale) faciliteiten of andere zaken of op welke grond ook van Fishing Adventure, haar directie en medewerkers , alsmede de eigenaar van de Plas, ist volledig uitgesloten. Als Fishing Adventure, haar directie en medewerkers, alsmede de eigenaar van de Plas om wat voor redet dan ook toch aansprakelijk gehouden zou(den) kunnen worden voor enige schade dan is hun aansprakelijkheid beperkt tot alleen de directe schade en tot maximaal 3 keer het bedrag van de betreffende boeking, maar nimmer tot meer dan € 5.000,-.
 • U en de andere personen genoemd in de voor U geldende reserveringsovereenkomst, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Fishing Adventure en/of voor enige derde ontstaat als direct of indirekt gevolg van Uw en/of hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van Uzelf of van derden die zich door Uw toedoen op de Plas bevinden alsede voor alle schade die veroorzaakt is door een dier en/of zaak die U en/of één of meer van alle voormelde personen onder zich hebben.
 • Angelabenteuer-Berater U om zelf een goede annulerings-, aansprakelijkheids-, diefstal- en reisverzekering af te sluiten.

STREITIGKEITEN

Op de boeking en het verblijf op of rondom de Plas ist Nederlands recht van toepassing.